Jesu hellige hjertes blomstring i Sandt liv i Gud

af Robert Carroll
National koordinator i USA
Sandt Liv i Gud-organisationen

Jesus Kristus er vores perfekte lærer. Han ved bedst, hvordan man når ud til de sind og hjerter, som Han selv har skabt. Ethvert forsøg på at opsummere, hvordan Han har afsløret de ”uudtømmelige skatte” i Sit hellige hjerte, vil være ynkeligt utilstrækkeligt. Nogle af dem, som har været tæt på budskaberne, har for nylig fået indsigt heri som en del af frugten fra præsentationerne og turneen rundt i USA og Canada i efteråret 1996 og januar 1997. Disse indsigter vil give genlyd hos dem, hvis hjerter er blevet rørt langt ud over ordenes kraft ved at læse og bede over det, som Jesus kalder Sin ”kærlighedshymne fra himlen”.

Vassula Ryden understreger i sine taler, at Gud ønsker, at vi skal elske Ham, men at vi ikke kan gøre det, hvis ikke vi først kender Ham. Han lærte Vassula, at for at komme til at kende Ham må vi først nærme os Ham. I et budskab til USA i april 1995 siger Jesus:

lær at lovprise Faderen og elsk Ham, så Faderen og Jeg kan høre hjemme hos jer...

Hvordan har Jesus så opfordret os til at komme nærmere til den hellige Treenighed i denne æra med hidtil ukendt materialisme og verdslig rationalisme?
Vassula peger på, at Jesus, i de budskaber hun har modtaget siden 1985, bringer store emner på bane og siden kommer tilbage til dem med andre ord på et dybere niveau, så mysterier, der ellers ville være uforståelige, er tilgængelige for alle. Nogle af disse er den hellige Treenighed, Helligåndens gaver, Maria ubesmittede hjerte, Kirken som Kristi legeme og dens opblomstring på basis af Hans ”Primitive Kirke”.
De, som har smagt den udsøgte lære om disse mysterier gennem de første otte bind og My Angel Daniel – Early Dawn of True Life in God (Min engel Daniel – begyndelsen på Sandt Liv i Gud), vil være ligeså fyldt af ærefrygt, som Vassula selv var, ved i tilbageblik at finde ud af hvordan Herren hele tiden forberedte os på de seneste budskaber om Helligåndens syv gaver og Marias, Guds Moders, rolle i Vor Faders frelses plan.
Det niende bind (af den originale håndskrevne version) kulminerer i et kostbart ”kronjuvel”-budskab, der blev givet på elleveårsdagen for begyndelsen af budskaberne fra Sandt Liv i Gud. Rigdommen i denne nylige lære forbløffede Fader Michael O’Carroll, Vassulas åndelige vejleder, i hvis præstestand Jesu hellige hjerte altid har spillet en særlig rolle.
Det var et privilegium at overvære Fader Michaels taknemmelige reaktion, da han første gang læste dette ”hellige hjerte”-budskab. Kort tid efter at Fader Michael i sine taler begyndte at give sine personlige overvejelser om det hellige hjerte, beærede Jesus ham med et personligt budskab. Vassula modtog det i de sidste dage af foredragsturnéen til 18 byer over hele USA:

... sig til din vejleder, at ’Jeg er fyldt med glæde over, at dine tanker om Mit hellige hjerte endelig blomster i din mund. Jeg ved, at du altid har betragtet Mit hjerte som himlen, men ikke havde så mange muligheder for at vise Mit hjerte frem som nu ... Jeg har valgt dig og Vassula til at tilbyde verden alt, hvad I kan, for at få dem til at modtage dette hjerte, som elsker dem...’

Fader O’Carroll og Vassula har på det seneste været i gang med at samle noget, der kan kaldes en Helligt Hjerte-trilogi, der er givet til os fra himlen gennem århundreder. I åbenbaringerne til skt. Gertrud den Store blev Jesu guddommelige hjertes uudtømmelige nåde understreget. For skt. Margaret Mary fra Alacoque åbenbarede Jesus, at Han identificerede sig med Sit hellige hjerte og gav os den mest kærkomne hengivenhed for det. Nu i Sandt Liv i Gud-budskaberne til Vassula synes Jesus at være ved at afslutte denne dybe lære ved at drage hver af os ind i et personligt, nært forhold til Hans hellige hjerte, og ved at tilskynde os til at invitere Jesu hellige hjerte ind i alle aspekter af vor dagligdag. I det sidste budskab i bind 9, forkynder Jesus:

Mine sønner, Mine døtre, der findes ikke noget lige med Mit hellige hjerte, for Jeg er alfa og omega. Og Mit hellige hjertes veje er herlige veje, der leder til den nærhed, vi så brændende ønsker (den hellige Treenighed).

Fader O’Carroll fortæller os, at selvom det hellige hjerte først blev nævnt i åbenbaringerne til skt. Gertrud i det trettende århundrede, blev vi sandelig forberedt til den uudtømmelige skat selv før Kristi fødsel.


    Der var tre store civilisationer omkring det antikke middelhavsbækken: den romerske, der var baseret på lov og ret; den græske, der var baseret på intellektet og eksemplificeret af bl.a. Aristoteles og Platon; og den jødiske civillisation, der var baseret på hjertet og eksemplificeret i de gammeltestamentelige skrifter, hvori der er 850 henvisninger til hjertet som udtryk for hele personen som svar på problemerne i livet. Vi ser dette igen og igen i det ømme, intime sprog i Salmernes bog. Jesus, det guddommelige hjertes manifestation, tog det fra Det Gamle Testamente, da han sagde: ”Salige er de som er rene af hjertet, for de skal se Gud.” Skt. Thomas Aquinas lærte os, at denne salighed opsummerer hele Jesu Kristi evangelium.


Det var under turnéen i USA i 1996 at Fader O’Carroll for første gang blev ført til at dele en personlig oplevelse, som han havde for mange år siden, om det helllige hjerte, som først fik sin helligdag i hele kirken i 1856.

    Jeg voksede op i den vidunderlige, inspirerende idealverden af tanker, af indsigter om Frelserens liv. Vi lærte, at Han havde sagt til skt. Margaret Mary fra Alacoque, at
    Du vil forstå Mine mysterier, dem allesammen gennem hele mit liv bedre nu gennem Mit hjerte. Det er med Mit hjerte, at jeg vil mægle for dig med Faderen ...

    Efter (men på ingen måde som resultat af) det Andet Vatikankoncil, lige da der var et fald i hengivenheden for Vor Frue, begyndte hengivenheden til Jesu hellige hjerte at blive afskrevet som uddateret. Jeg var, som så mange andre, meget ked af denne udvikling. Jeg var i Cap de Madeleine i Quebec ved den store canadiske helligdom for Vor Frue, og en nat hvor jeg var tynget af denne sorg, så jeg en sort plet, og jeg blev bragt til at forstå, at Herren sagde: ”Dette er, hvad de vil reducere Mit hjertes vidtstrakthed til,” og så hørte jeg en stemme: ”Du skal opleve opblomstringen af hengivenheden for Jesu hellige hjerte.” På det tidspunkt troede jeg, at det måske var en illusion, men jeg klyngede mig stadig til håbet om, at denne forsikring måske var sand. Og det har vist sig at være tilfældet. Jesus siger i Sandt Liv i Gud-budskaberne: ”Jeg har planer om at genoplive hengivenheden for Mit hellige hjerte.”


Jeg har oplevet anstrengelserne for at undertrykke denne hengivenhed, men gudskelov har jeg også oplevet omslaget i udviklingen. Men jeg ville aldrig have troet, at det skulle ske gennem et medlem af den ortodokse Kirke!

I november 1996 blev Fader O’Carroll i et interview med tv-stationen WPIX Channel 11 i New York spurgt, hvad der efter hans mening var det vigtigste aspekt i Sandt Liv i Gud-budskaberne. Uden at tøve sagde han, at det er den måde, hvorpå de har bragt den mest velsignede Treenighed til live for hundredetusinder sjæle, for hvem Vor Himmelske Fader, Hellligånden og selv den anden person i Treenigheden, Vor Frelser Jesus Kristus, kun var fjerne abstraktioner.
I den samme måned i Minneapolis talte Vassula på skt. Gertrud den Stores helligdag og pointerede, hvordan Jesus havde talt til skt. Gertrud og til skt. Margaret Mary fra Alacoque om Sit hellige hjertes skatte. Et nyligt budskab fra Vor Velsignede Moder talte om ”en verden der er blevet kold over for kærligheden”, og gentog de ord, som skt. Johannes Evangelisten sagde, da han åbenbarede sig for skt. Gertrud i det trettende århundrede. Da skt. Gertrud spurgte skt. Johannes, hvorfor han ikke havde talt om denne ”skat”, svarede han: ”at fortælle om Jesu hjertes pulsslag er forbeholdt moderne tider, så den verden, der allerede er blevet gammel og kold over for Guds kærlighed, når den hører disse ting, vil lyse op og blive varm igen.” [Legatus Divinae Pietatis af skt. Gertrud, Bog IV, kap. IV, citeret i bind 8 af Sandt Liv i Gud, s. 401-402, håndskreven udgave]. Så på skt. Gertruds helligdag, den 16. november, læste Vassula fra det budskab, der blev givet til USA i april 1995 [her i uddrag]:

Så ømt, som en fader behandler sine børn, har Jeg behandlet jer, og Jeg har åbenbaret den uudtømmelige skat for jeres hjerter – den skat, der har været skjult i generationer og blev gemt til jeres tider. Disse tider, hvor viden og tro ville være foragtet pga. af verdens kulde. Min skat var forbeholdt enden på de tider, I nu lever i, hvor mennesker ville foretrække deres egen fornøjelse frem for Gud og overgive sig selv til det onde [hellere] end til det gode.

Jeg udøser over jer Min uudtømmelige skat fra Mit hellige hjerte ... I de sidste år har Jeg tilbudt jer alt det, som himlen har at byde på. Så sig Mig, hvad mere kunne Jeg have gjort for at frelse jer, som Jeg ikke har gjort?

En tankefuld nonne har skrevet (jf. bind 7 af TLIG, side VIII), at budskaberne fra Sandt Liv I Gud ”... forsikrer os om, at Jesu elskende hjerte planlægger en redningsmission, der langt overgår vore vildeste drømme ....” Hun citerer Notesbog 53:47-48: ”Jeg har engang sagt, at Jeg fra Mit hellige hjerte ved tidernes ende vil udføre værker som aldrig før – værker, der vil slå jer med undren og vise jeg Mit hellige hjertes herlighed.”
I det niende bind af budskaberne kastes der stadig mere lys over denne ”redningsmissions” natur; på Jesu løfte om at genskabe Kristi Legeme på basis af Sin Primitive Kirke”; og hans løfte om at etablere ”de nye himle og den nye jord.”
For de af os, som er blevet slået af det antal mennesker, vi personligt kender, som er blevet bragt tilbage til troen gennem hvad, de tror, er budskaber fra himlen, er der også i bind 9 en særligt slående passage i budskabet fra den 20. septemper 1996:

... Min Moder og Jeg opdrager disciple, som bliver vore personlige venner, ... nære, så de kan stå frem som lys på en standerlamper og skinne i disse prøvelsesdage; de skal være de faste søjler i Min Kirke ... holdt oppe af Min Hellige ånd.

Til de af os som – ofte til vor egen forbløffelse og på trods af vores planlægning – synes, at vi gladeligt vier vore liv til at udbrede denne ”kærlighedshymne fra himlen”, bliver det mere klart hver dag, hvad Herren mente, da Han sagde til Sine apostle: ”Det er ikke jer, der har valgt Mig, men Mig der har valgt jer.” Som Fader O’Carroll udtrykte det: ”vi bliver nu kaldet til at ændre forsømmelsen af Hans hellige hjerte til herliggørelse.” I den forbindelse er det værd at notere Pave Johannes Paul II’s bemærkninger i Angelus-talen den 11. august 1996, efter hvilken han gav sin apostoliske velsignelse til den spanske åndelige gruppe fra Sandt Liv i Gud (der var inviteret til at være der den dag):

Jeg ønsker dem alle en frugtbar sommer, som vil hjælpe dem til at forny deres kristne løfte, så deres gavmilde svar til Gud kan være vidnesbyrd om Hans kærlighed i verden.

Fader O’Carroll afsluttede en tale for nylig i San Francisco med at citere fra et budskab i bind 9, som forklarer, at det var fordi, skt. Johannes den Elskede blev inspireret af det hellige hjerte, at han var den eneste apostel, som stod op og blev talt på Golgatha:

Fra Mit hjerte vil du fortsat modtage rigelige, helliggørende nåder til, at du kan gennemføre din mission ... Før har Jeg givet Min elskede discipel Johannes et glimt af Mine skatte i Mit hjerte, som førte ham hele vejen til Mit kors i den dags terror. Senere opfordrede han (Johannes) Gertrud til at ære Mit hellige hjerte og viste hende værdien af de skatte, der er gemt i Mit hjerte. Hendes øjne regnede tårer af glæde, da hun så de guddommelige skatte. Jeg har længtes efter at åbenbare rigdommene i et mysterium, der er blevet holdt hemmeligt i uendelige tider, for dig på din tid. Så ær Mit hellige hjerte og vær uskyldig. Vær jordens salt og lys, så du kan skinne i verden som en klar stjerne, for du vil tilbyde verden Livets Verden...

Endelig blev dette budskab givet i november 1996 under USA-turnéen til 18 byer:

... nyd de uudtømmelige rigdomme, som Jeg har gemt til jeres tider nu og vis dem til verden, denne verden som er blevet kold og død for kærligheden. Vis Min uudtømmelige skat til hver eneste nation og fortæl dem, at de ikke kunne modtage en større gave end Mit hellige hjerte. Og du, Min tilbageblevne, velsign Mine børn for Mig ... Mit hjerte er rørt til tårer, Jeg elsker jer; Jeg elsker jer af hele Mit hjerte. Ic