Lad os blive ét med den hellige Treenighed

- af VassulaVed I, på hvilket grundlag Vor Herre vil genopbygge Sin Kirke? Jeg vil fortælle jer, på hvilket grundlag Vor Herre vil genopbygge Sin Kirke. Den vil blive genopbygget på Moder Dyd, som er Kærligheden og alle hendes børn; og hendes børn er alle de andre dyder, som udspringer af Kærligheden. En dag kom Jesus til mig, og Han stillede mig et spørgsmål.

“Datter,” sagde Han “er du villig til fortsat at bære det Kors, Jeg har forudbestemt dig til?” Og jeg svarede: “Jeg er villig, så længe jeg ikke mister Dig og er sammen med Dig, forenet og ét.” Så spurgte Han mig: “Ved du, hvad det betyder, og hvad det kræver?” Så hjalp Helligånden mig med at svare på Jesu spørgsmål, og jeg sagde: “Ofre, fornedrelse, ydmyghed, selvudslettelse, kærlighed, tro, håb, føjelighed, selvfornægtelse, bøn, bøn, bøn, tålmodighed, bod, krænkelse, lidelse, faste og tillid til Dig? og en tilgivende sjæl.”

Herren syntes at være tilfreds og sagde: “Det var vel talt, men det er ikke nok bare at vide disse ting; ønsker du fortsat at stå højt i Min gunst? Så må du tage alt det, du lige har nævnt, og anvende det i praksis. Himmerige er som et trofæ; den som vinder det, vil skatte det. Igen siger Jeg, Himmerige vil blive givet til dem, som kommer med hænderne fulde af gode frugter - og således, Min Vassula, har Jeg i sinde at genopbygge Min Kirke på de dyder, du nævnte.”

Jesus Kristus har ikke ændret tonen af lidelse og insisteren på enhed, ikke engang i Sine seneste budskaber; sidste sommer sagde Han igen til os: “Min lidelse er stor på grund af jeres splittelse, splittelsen i Min Kirke, den selvsamme Kirke som Jeg har købt med Mit eget blod. Åh ... hvor er den gavmilde sjæl, som vil være den første til at indføre påske på samme dag? Jeg elsker jer alle; Jeg velsigner hver enkelt af jer. Vær ét under Mit hellige navn.” 26.9.99

Vor splittelse er en synd og en skandale for resten af verden. Hvordan kan jeg få jer til at forstå, hvor ond splittelsen er!! Det er den personificerede Ondskab! Det er Satan selv! Hvordan kan vi sidde her år efter år og lade Satan sidde med ved vort bord? Det er en hån mod Jesus, og Han er træt af disse endeløse samtaler ... “ja, ja, Deres Hellighed, sådan bør vi gøre; nej, nej, Deres Salighed, måske er det bedre, hvis ... ja, Deres Excellence, måske til næste år, ja, vi ved godt, at det er en skandale, men Hans Nåde synes, det er bedre, hvis ... stop alt det! Kom ned fra jeres troner, og ifør jer sækkelærred og vær angerfulde, så I virkelig viser jeres sorg! Forsaml jer og bryd brød sammen; nu kan det være nok! For dette skal være den største gave af næstekærlighed, som I skal give til Jesus i dette Jubelår.

Denne intolerance over for hinanden viser vor mangel på kærlighed, ikke bare til vor næste, men også til Gud. Gud har brug for en ren og gavmild kærlighed fra os. Hvordan kan nogen føle sig from og retfærdig, når angerens frugter, som er kærlighed, forsoning og enhed, ikke er til stede? Gennem anger kan man blive genfødt. Det er ikke en persons ydre religiøse fremtoning, som kan få ham eller hende ind i Guds rige; det kan kun en ændring indeni. Det er i omvendelsen af jeres hjerter, at Helligånden vil bringe jer til enheden. Jesus siger, at Han sommetider hører argumenter fra nogle mennesker, som siger: “Men vi har altid overholdt kirkens love og adlydt dem.” Hertil svarer Jesus: “Det er ikke nok at overholde kirkens love og adlyde dem. Jeg har brug for ydmyghed og kærlighed og jeres hjertes omvendelse, som kan danne grundlaget for jeres enhed. Hvis I siger, at I lever i Sandheden, så forklar Mig, hvorfor I er splittede ... hvordan kan noget menneske hævde, at han er retfærdig, når jeres lande er i krig og står i brand!” Det er fordi, at så længe vi har krig i vore hjerter, vil det kunne ses udvendigt via de krige, der finder sted. “Lær at Mit hellige hjerte søger efter dette fra jer: næstekærlighed, gavmildhed, bøn og en ånd af forsoning, og at I elsker hinanden, som Jeg elsker jer. Skal Jeg høre jeres råb om overgivelse og anger?” 14.9.92
Angående Kirkens love siger Jesus følgende: “I taler om love, men I bærer dem ikke i jeres hjerter ... I har forsømt lovens tungtvejende spørgsmål, som handler om kærlighed, anger, nåde, god tro!” 19.3.93 At forsones og slutte fred med hinanden er også at forsones og slutte fred med Gud. Det er at komme tilbage i Guds gunst og nærhed efter en tid med fremmedgørelse og oprør gennem synd og overtrædelser.

I den tidlige begyndelse af denne åbenbaring, da min engel Daniel prøvede at vende min opmærksomhed mod Gud og komme Ham nær, sagde han ting, som jeg ikke forstod. Han sagde til mig, at jeg skulle slutte fred med Gud. Min umiddelbare reaktion var at sige: “Men jeg er ikke i krig mod Gud! Hvad er det, han siger?” Men jo, det var jeg. Det var jeg, for min sjæl var fremmedgjort over for Gud, og jeg var stadig en del af verden, jeg var stadig menneskenes datter og forkrænkelig og dødelig. Jeg var endnu ikke adopteret som Guds barn gennem Helligåndens nåde, og ikke før jeg angrede, ville jeg blive genfødt og se Gud gennem Helligåndens lys, som omslutter alle væsener, og blive Faderens barn.

Helligånden siger: “Jeg prøver på at drage jer alle ind i en sønlig enhed af guddommelig kærlighed med Faderen og Sønnen og Mig selv, så I vil være i Os og Vi vil være i jer ... det er sandt, at uden Mig er jeres legemer døde (det vil sige åndeligt døde) men med Mig er jeres legemer levende, og i Mig og gennem Mig vil I blive regnet som Guds børn. Det er derfor, I må lade Mig råde i jeres hjerter og gøre jer til den Højestes sønner og døtre. Skrifterne siger: ‘salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud’ (Matt. 5:8). For at kunne se Gud og anerkende Ham som jeres Fader må I være født af Mig, Helligånden, af nåde; hvordan skulle I ellers kunne se Gud? Har et ufødt barn måske nogensinde set sin far? Ikke før det er født, vil barnet se sin far; og lige sådan er det med jeres åndelige fødsel i Mig. Kød er kød, og har kødets syn; men den som er født af Ånden bliver givet et syn af Gud, så han bliver i stand til at gribe Gud, anerkende Gud og trænge ind i Hans dybder.” 7.6.98

Så ved fortsat at være splittede gør vi formasteligt oprør mod Gud og alle de himmelske magter. Vi står frygtløse for Hans trone og overtræder Hans lov om kærlighed, og det værste er, at vi virkelig, virkelig mener, at vi er retfærdige ...

Brødre og søstre, hvor længe skal dette blive ved? Hvor længe vil vi give Satan lov til at nære os med sin gift, som er splittelse og stolthed? Gud beder os alle om at blive ét, så denne guddommelige forening kan underbygge Hans Kirke, som nu ligger i ruiner. Og hvis vi forsones og forenes, vil vi ikke bare underbygge Kirken, men vi vil få alle dæmonerne til at flygte. Vi vil omstyrte alle de mørke magter og den ondes herredømme, når de hører Helligåndens fodtrin.

Hvordan vil I have, at Kirken skal være troværdig i verdens øjne, når den prædiker fred og forsoning til lande, som nedslagter deres befolkning, når vi i vor egen midte åndeligt slagter Kristi Legeme ved at afskyde giftige pile mod hinanden. Hvor længe skal vi vende det døve øre til Vor Herres råb om at slutte fred? Hvordan kan vi lægge os til at sove, så længe vi stadig lever i splittelse og vanærer hele himlen? Lyt til dette budskab fra Vor Herre:

“Oh, Min kongelige husstand, I har byttet jeres herlighed ud med skam!” 25.9.97 “Jeg ser på jorden i dag og ønsker, at Jeg aldrig havde gjort det. Mine øjne ser, hvad jeg aldrig ønskede at se, og Mine ører hører, hvad Jeg frygtede nogensinde at høre! Mit faderhjerte er tungt af sorg. Jeg skabte mennesket i Mit billede, men mennesket har fornedret sig selv, og i dag har så mange af dem taget dyrets skikkelse!” 5.4.96 Så lad os forandre vore hjerter og stå som et eksempel på enhed for resten af verden.

Ydmyghed og kærlighed er nøglerne til enhed, siger Jesus. Han siger, at det ikke er veltalenheden og de lange diskussioner, der vil føre os til enhed. Det er ikke vor ros og pris af hinanden, der vil gøre Kirken til ét. Alle disse ting trætter Jesus, fordi ødelæggelse og ruin er trængt ind på Hans hellige sted, så hvilken ros kan vi give hinanden? Jesus siger: “Hvor er deres ære? Bøj jer ned, så I kan se Min vilje. Sænk jeres stemmer, så I kan høre frelseren tale til jer fra herlighedens højder.” 15.6.95

Mange har den formastelighed at sige, åh, Jesus gentager sig selv, så det kan ikke være Jesus, der taler i disse budskaber. Ja, kære venner, dette ramaskrig kommer fra himlen, og det er sandelig Jesus, der kalder, Jesus, som I korsfæster igen med jeres vantro og jeres stivhed! Han vil gentage sig selv, for så længe der er mennesker, der er døve over for Hans nådefulde kald, så længe vil Han gentage sig selv! Og Esajas profeti står stadig for dem i dag: “De hører og hører, men fatter intet, de ser og ser, men forstår intet ...” Jesus fortæller os, hvor meget vi fornærmer Faderen, og jeg foretrækker at tage Hans egne ord direkte. Han siger:

“Min Fader er mere end fornærmet; hvor meget længere skal jorden være splittet og sønderrevet? Hvor meget længere skal Min Kirke være splittet og i oprør? Faderens ånd bliver konstant bespottet og latterliggjort af mange af Mine præster. Har denne generation endnu ikke hørt tumulten fra himlen? Har I endnu ikke hørt helgenernes klageråb fra den højeste himmel?” 5.2.99

Splittelsen er som en ond herre i os, og vi bør ikke give den herre nogen mulighed for på noget tidspunkt at få overtaget over os. Men Gud, som er Kilden til alt Godt, kan overmande denne onde herre, som er splittelse, for Guds lov er Godhedens og Livets lov, der overmander alle vore onde tilbøjeligheder.Så når vi samles for at tale om enhed, så lad os komme med troskyldige hjerter, der på forhånd er rettet mod Gud. Vi bør lægge mistænkeligheden og verdslige talers glans til side. Lad os ikke mødes med indbildskhed og svigefuldhed. Ingen, som kommer på den måde, vil nogensinde se og forstå tingene i Guds lys.

Den ædle Kilde til kristen enhed er Helligånden, og det er til Ham, vi skal sætte vores lid om håb og enhed. Jesus advarer dem, som ikke arbejder med oprigtighed, men for deres egen herligheds skyld. Jesu hjerte sørger hele tiden ved at se de personer i Sit eget hus, som mangler oprigtighed, og som ikke arbejder i Ånden for en fælles dato for påsken. Jesus beder os om at bede for dem og for, at den ånd af stolthed, som har slået rod i dem og holder dem adskilt fra sandheden, skal forlade dem og lade dem genvinde fornuften. Men endnu i dag holder Satan og hans dæmoner dem fanget i deres mangel på kærlighed, for kærlighed er det karakteristiske tegn på tro. Jesus spørger: “Hvordan kan de sige til hinanden: “Jeg har prædiket de gode nyheder ud over hele verden. Jeg har arbejdet hårdt på at gøre Kirken ét, og nu mangler jeg kun at få den retfærdighedens krone, som Herren, min Gud, har reserveret til mig for al evighed ...” når de endnu til denne dag ikke udfører deres pligt?”

Og nu kommer der her et andet kald fra himlen til Sine præster:

“Alle præster bør efterligne mig i deres liv. Jeg taler ikke om dem, som efterligner Mig og er som Min Abel, som glædede Os på grund af sine ofre og sin oprigtighed; men om dem som er som Kain og Esau og Judas og de skriftkloge og farisæerne. Jeg taler om dem, for deres opførsel går imod Mine hellige regler.

Skal jeg for deres skyld stadig drikke af jeres splittelses-bæger; dette bæger der bliver Mig påtvunget af dem? Indtil nu har Jeg ikke lagt pres på (dem) jer; jeg har tryglet jer om at finde en fælles dato for påsken, men I hører ikke Min Ånd. I har udnyttet Min Faders tålmodighed. Nu beder Jeg jer igen om at finde en fælles dato for påsken, så Min Ånd kan skinne på jer med nåde og lade Mit Hus blive ét. Hvis bare én af de personer, der arbejder for enhed, hvis bare én af dem vil lade være med at give efter for sine lidenskaber, for sin frygt, og går forrest med at finde en fælles dato for påsken ... vil Jeg, Gud, ophøje ham.

Men det, Jeg ser fra Huset i Øst, er oprørte temperamenter, stædighed og frygt, brødre og dog modstandere. I har, i Huset i Øst, gjort det rigtige i at fastholde traditionen, sådan som Jeg gav den til jer, og som Min Oldkirke udøvede den. Imidlertid tillader I ikke Min Helligånd at nære jer nok til jeres frelse og frelsen for dem, som har desperat brug for den ... Så Jeg siger jer, vær ærgerrige efter Min Ånds gaver og lad ikke Mit Hus ligge øde hen. Mit Hus høster fordel af Min Ånds gaver, hvis I åbner døren til jeres hjerte.

Og I, i Huset i Vest, har gennem Mit lys og Min Ånd indset, at et legeme har brug for to lunger for at kunne ånde frit, og at Mit legeme er ufuldkomment med én lunge. Bed for, at Min levendegørende Ånd vil binde jer sammen; men hvad skal Jeg ikke lide, før det sker. Så Jeg bønfalder jer i Huset i Vest, om at gå fremad og rive masken af den Onde ved at finde en fælles dato for påsken som i Oldkirken.

Stad og Min Helligånds brud, jeres duft har forladt jer ... så kom tilbage til mig som et barn, og Min nåde vil komme over jer, og Min Helligånd, der er tre gange hellig, vil være jeres fører og jeres lys. Til dette formål har Jeg brug for stor fattigdom i ånden og et overmål af gavmildhed.” 17.11.96

Jesus siger, at enhver, som trofast forsvarer Kirken og bærer vidnesbyrd, “vil blive som en levende fakkel, for deres ord brænder i verdens mørke. Helligånden giver dem en krigers hjerte, så de kan kæmpe den gode kamp for tro og retfærdighed og i deres åndelige kamp slutte sig til ærkeenglene Michael og Rafael, som er de stærkeste og er heltemodige forkæmpere for retfærdigheden,” 22.6.98

Dette er ordene, mine venner, som jeg hørte fra oven, og jeg blev påbudt at skrive dem ned, og Gud påbød mig at være Hans ekko og gentage Hans ord, så de kunne dække hele verden som en tåge. Jeg er ikke blevet spurgt. Jeg blev beordret til at sprede duft over verden med Kristi budskaber, der kun vil slå rod i rene hjerter.

Gud åbenbarer ikke sig selv for dem, der hævder kun at vide noget om verdslige ting, for det er slet ingen viden. Den sande viden er at kende Gud og dette, kære venner, kan ikke læres kun ved hjælp af vort intellekt. Så Gud gav mig ordre til at sprede Hans ord i floder af Nåde og Håb. Og det er det, jeg gør, og det, som Han ønsker, I skal gøre. Gud siger, at enhver vil bedømme budskaberne ud fra sit eget hjerte. Alle Guds ord er rigtige og kan høres ligefremt af dem, som forstår. Guds ord er frydefulde for de enfoldige og de rene af hjertet, men for sjakalerne er de en skandale og en fornærmelse. For Han siger, at den sande kristne er den, der er kristen i det indre, og den sande enhed er og vil være i hjertet. Det vil ikke være en bogstavets men en åndens enhed.

Ved Dit ord, min Gud, har du løftet mig op for at synge denne nye kærlighedssang for mig og for alle mine brødre og søstre.
Mit legeme visnede bort, og mit hjerte var tørret ind og var blevet til et tørkens land; ødelæggelse havde lagt sig over mig.
I min fuldstændige uvidenhed var jeg tom og sulten, og jeg led afsavn. Jeg var fyldt med alt andet end godhed.
Kærlighedens vidunder, Du kom i min nat, du kom til den, som var holdt op med at være, for at fylde mig med Åndedraget fra Din mund og bringe mig til at være.
Og nu kan jeg sige: Jeg er blevet opfostret i min Faders slotte, og mit kød blomstrede igen, og mit hjerte ånder og længes efter min Gud, tre gange hellig, hele dagen.
Gud, min Frelser, Du ved, at jeg ikke er værdig til at gå i Dine hellige slotte, men jeg elsker Dit hus, jeg elsker det hus, Du bor i; jeg er ikke værdig til at gå rundt om Din trone, til at gå og fylde mit blik med Dit billede.
Herre, lad Din skabning feste på dine rigdomme, giv dem floder at drikke af, giv dem rigelig manna at spise. Hos Dig, min Herre, er livets kilde, hos Dig, min Herre, er livets træ, så kom, kom ind i vort mørke, kom med Dit lys, så vi kan se Dit lys. Herre, min Gud, hør mig og stå ved min side, kom og forny Din skabelse, så der aldrig igen er noget, der kan ryste os! Ære være Gud, ærens Gud, mit liv giver jeg til Dig.
Amen