Vi er kaldet til at blive Guder gennem deltagelse

- af Vassula
Jeg vil gerne ønske alle her velkommen i Guds kærlighed. Vor Herre er god, og Han holder aldrig op med at overraske mig. Jeg står ofte stum og fuld af ærefrygt, når Han viser mig Sin arms magt. Jeg bliver stadig slået med ærefrygt over Hans tilstedeværelse i vor tid. For Han kommer til Sit folk; der er ingen tvivl om det - det er et faktum.

Han kommer for at redde dem, og det skal ske gennem Hans milde nåde. Kan nogen måle Guds storslåethed eller Hans ubeskrivelige pragt? Gud prøver endnu en gang på at minde mennesket om Sine magtfulde handlinger og Sin suverænitets majestætiske herlighed. Mennesket må være blindt for ikke at kunne se alt dette. Da Han altid holder Sine løfter, sender Han os, som Han lovede, Sin Helligånd i et sådant omfang, at selv de døde bliver vækket til live. Han fører Sit løfte ud i livet, så hvorfor er nogle af os overraskede og ser på alt dette med mistro, mens vi ruller med øjnene?

Gennem Sine ømme ord, der er som balsam, heler Han knuste hjerter og forbinder deres sår. Og hvad siger mennesket til det? Vor Herre fylder os med viden og forståelse og åbenbarer godt og ondt for os. Hvad mere kan vi bede om? Den Højeste har grundlagt Sin guddommelige skole i vore hjerter, og som et lys skinner den både indeni og udenpå. Den Almægtige bøjer Sig i vore dage ned fra Sin trone for at vise os Sine værkers pragt. Og på samme måde som Han stillede kundskab foran os, har Han placeret Sin trone i os og på den måde prydet vor sjæl på majesætisk vis med Sin tilstedeværelse. Helligt er Hans navn.

Så hvilken ret har mennesket til at bedømme Gud? For det er der jo så mange, der gør. Hvordan er det muligt for noget menneske at begribe Guds og Hans vidunderes storslåethed? Og dog tror nogle, at de kan. Disse mennesker er kun alt for villige til at vise deres overfladiske sind. Det er derfor, Helligånden skjuler Sine skatte for dem og gemmer disse skatte til de ydmyge.

I dag vil jeg minde jer om Helligåndens magt, eftersom udgydelsen af Helligånden allerede er begyndt. Det bliver kaldt for den anden pinse. Hver sjæl, der var åndeligt død og pludselig kom tilbage til livet i Kristus, har modtaget en anden pinse i sig. Denne sjæl, der står i lys lue med Helligåndens ild, som giver den ivrighed, er blevet løftet op for at blive en apostel; en apostel i denne tidernes ende, der skal gå ud og forkynde Guds ord.

Det er gennem Helligåndens magt, at vi igen bliver samlet i det hellige land. Så lad os åbne vore hjerter for nåden og opnå Hans fred, så vi kan lede vore skridt ind på vejen til fred, forsoning og enhed. Lad os åbne os selv for Helligånden og give Ham lov til at fylde os og rette vore snoede veje, som har ført os til denne skamfulde splittelse og ud i sumpen. Lad fra i dag Helligånden være vor fakkel, der skal lede os til fromhed og være salve for vore øjne, så vi kan blive i stand til at se Guds vilje og Hans herlighed.

Lige fra begyndelsen har Vor Herre lært os, at der ikke er nogen anden måde for os at leve på end i Helligånden. Vi har lært, at Helligånden er den levendegørende substans i vor sjæl, for uden Ham er vi døde i ånden og er som de spredte, tørre knogler i Ezekiels syn. Men Helligåndens magt kan bringe disse tørre, spredte knogler tilbage til livet, ved at Han ånder Sin genopstandelsens vind ind i dem.

Vi er blot et gran syndigt støv, hvis vi er uden Helligånden; men Gud har smykket os med Helligånden og sat Sin trone i os, så Han kan tale med os og lytte til os som en ven. Vi er alle kaldet til en sand metonoia (ændring i éns liv, overgang fra synd til nåde, sindelagsændring) og derefter en sand overgivelse til Gud. Vi er kaldet til at dø fra os selv, så vi kan bringe den lidenskabsløse frugt frem.

Når vi har bragt den lidenskabsløse frugt frem, vil vi blive genfødt gennem Helligånden, som så kan begynde Sit guddommelige arbejde i os som en Herre, men også som en nær ven. Han vil belære os om alle de ting, der er usynlige for øjet, men som er evige. Han, som er Gud, vil tale sammen med de guder, der er født ved Hans nåde og på den måde vise den søde kærlighed, Han nærer til Sine sønner og døtre ved at lægge Sine arme om dem og drage dem ind i en guddommelig enhed af kærlighed. Da vi er Guds børn, vil Helligånden lære os Herren at kende gennem Sit ædle lys, og det vil ske gennem en anden forståelse og opfattelse, end vi med vore hjerner lærer om tingene på jorden.

I et budskab siger Helligånden til os: “Jeg er Den, som bragte jer ind i den sønlige kærlighed med Vor Guddommelighed, så I kan føre et guddommeligt liv og gennem adoption blive endnu ét af Faderens børn.” 3.3.99

Skrifterne siger, at frygt for Herren er begyndelsen til visdom, og at frygt for Herren er visdommens krone; og vi ved også, at Vor Herre har sagt, at visdom gives til børn. Med andre ord vil visdom blive givet til et angerfuldt hjerte uden ondskab. Så hvis man nærmer sig Herren med troskyldighed og et rent hjerte, så vil Helligånden ikke vige tilbage fra det hjerte, men vil komme og blive venner med den sjæl og belære den med visdom på en usynlig måde og i stilhed. Folk vil spørge: “Hvorfra har den person opnået al den viden og belæring om himmelske emner?”

Denne viden og belæring kan kun komme gennem Helligånden, som kan sænke sjælen ned i Sine sølvklare kilder, som flyder fra Guds mund (og det betyder Guds ord), Guds ord som vil lære os visdom og få os til at trænge ind i en dybere forståelse af Gud, eftersom vi ville være spiret frem i Guds sølvklare kilder. Og ligesom Moses, som Han indhyllede i en sky, vil vi blive indhyllet i en hellig fordybelse, hvor vor sjæl og vort sind vil blive løftet op til det guddommelige og også det treenige liv.

I et budskab siger Jesus til os: “Forbliv små, virkeligt små, så Helligåndens handlingers magt kan blive endnu mere virkningsfuld.” 3.3.99 Jo mere udslettede vi er, jo større vil Helligåndens værk i os blive.

Når vi således har opnået lidenskabsløshedens frugt, vil vor sjæl ikke længere ønske at klynge sig til jordiske ting, men vil kun have ét eneste ønske og det er: at elske Gud og næsten og at tjene Gud; og vide at det at tjene Gud ikke er uden lidelse og forfølgelse. Mange mennesker undrer sig over, hvorfor de helgener, der led martyrdøden, ikke frygtede, når de så døden i øjnene. Det er igen gennem Helligånden, at de havde fået den nådegave at være fri for frygten for lidelse, fordi deres sjæl havde smagt Guds sødme.

Helligåndens nådes sødme overgår alle verdens glæder, fordi den forvandler sjælen til et paradis. Vi er kaldet til perfektion og til at være Guds hellige, uplettede bolig. Vi er kaldet til at nå en guddommelig tilstand af perfekt kærlighed; vi er kaldet til at opnå den arv, det er at være den Højestes sønner og døtre. Fra Guds side holdes dørene altid åbne, så det er op til os at beslutte, om vi vil gå gennem den dør eller ej
.
I dag har Vor Herre lavet en kærlighedshymne til denne og fremtidige generationer, og Han har selv haft den glæde at give den navn: “Sandt Liv i Gud.” Mange mennesker har haft stor gavn af disse guddommelige budskaber og er vokset åndeligt, så de har lært, hvordan man kan opnå og vinde Gud. Hvem kan have dækket os med sådanne skatte? Hvem kan have givet os en sådan ro ved at tilbyde os hvile i Sine arme? Hvem kan have fortalt os, hvordan det er at være et nådens barn, som ordet i sin natur er sønnen? Og hvem kan have kaldt på os, for at vi skal deltage i Hans frelseplan på trods af vor store elendighed og på trods af vor ynkelige uduelighed; og hvem kan være så gavmild at indbyde os, selv om Han kender vor uværdighed til at komme ind i det treenige liv? Kun Gud, som er enevældig hersker over vor sjæl, men også vor ven, giver os adgang til Evigheden, Han er den eneste ene, som kan gøre os guddommelige.

Jeg har før nævnt, at Guds tilstedeværelse er så åbenbar i dag og hvis nogen ikke ser det, må de være blinde. Hvordan kan vi så vide dette? Vi ved det gennem den glæde og fred, som vi opnår i vor sjæl og gennem den ro som Han steder vor sjæl til hvile med. Vor Herre spurgte mig en dag: “Sig mig, er der noget i din verden omkring dig, der kan give dig en større amourøs glæde end den, du får ved at være hos mig alene? Hvad bringer min tilstedeværelse dig?” Pludselig, mens jeg søgte efter ord for at kunne udtrykke mig, følte jeg Helligånden komme til mig, og han åbnede min mund, som herefter sagde disse ord:

“Din tilstedeværelse giver mig en forsmag på det Salige Syn. Jeg kan beskue Din ære; Din tilstedeværelse giver mig en indre glæde, som helgenerne fortjener at få; Jeg har intet. Det giver mig en intellektuel bevidsthed om, at det er Dig, som i dit dunkle lys, Guddommen, som fylder alle ting uden at være behersket af deres grænser, som kan bo i mig og i os alle. I Din tilstedeværelse finder jeg glæde, lys, sukke af længsel, længsel efter at trænge yderligere igennem min mediteren, så jeg måtte se, hvad intet øje før har set og høre, hvad intet øre før har hørt.” 3.3.99

Kære venner, Gud ofrer sig selv til os ustandseligt og desuden uden forbehold. Men til gengæld ønsker Gud, at vi ofrer os selv til Ham på samme måde og uden forbehold. Gud ønsker samme kærlighed fra os. Så lad os ofre os helt og holdent til Helligånden, så vi kan høre Ham sige disse ord, som her er citeret fra budskaberne:

“Jeg har åbenbaret mine evner og mine rigdomme for jer, og Jeg har prydet jer med Min tilstedeværelse. Jeg har været glad for at besidde jer og øse ud af Min visdom, så jeres sjæl for fremtiden vil skinne med glans. Jeg har døbt jer i Vores krystalklare kilder for at give jer nyt liv. Det er en bagatel for Mig at indhylde jer i Min rigdom. Har I ikke hørt, at Gud aldrig holder op med at give Sig selv til jer alle? Selv når Jeg ustandseligt giver Mig selv til alle, skal I gøre det på samme måde, som hvis Jeg skulle have forberedt jer på at møde jeres brudgom. I ville give jer selv til Menneskehedens Bejler og blive én ånd med den Guddommelige.
I denne ophøjede nådetilstand vil I som børn af Gud blive det perfekte billede af den Treenige Gud, og alt som I foretager jer vil blive gjort uden nogen som helst fejl, eftersom det vil være guddommeligt og kommer i overensstemmelse med Vort sind og Vor vilje. Selv jeres bevægelser vil blive ændret, så de bliver som Vore. Hver eneste gestus og hvert eneste skridt I vil tage i jeres liv vil blive i Kærlighed til Os og forstærket gennem nåde.
Som en forælder kan Jeg kan føre jer ind i denne kærlighed og ind i denne guddommelige forening. Og Jeg kan udvide jeres hjerter, så de kan modtage mere fra Os, så Vi kan modtage mere fra jer og således give Os selv mulighed for at give jer mere af det, som allerede tilhører Os. Dette er Min sejr i jer; sejren over at have ført jer ind i denne fuldkomne forening af Guddommelig Kærlighed med Os, efter I har givet mig jeres frie vilje til det. Kan I se, hvor godt det er at overgive sig? Hvordan kunne Jeg på anden måde have opfyldt Mine handlinger? Som Hersker og Herre er Jeg nu i jeres sjæl, men som Jeg allerede har fortalt jer en gang før, er Jeg ikke kun en Herskende Herre, men også jeres Ven og Elskede. Jeg har udviklet jer til at blive Guds børn som ved at være Vore efterkommere, lige som enhver anden efterkommer, har retten til såvel at dele jeres meninger som at give jeres meninger til kende. I har endda ret til at regere sammen med Faderen. I stilheden af Mit åndedræt i jer vil I se ting gennem Vort Lys på den måde Vi ser dem. Derfor siger Jeg til jer alle:
Vær rige i fattigdom og Jeg vil vende et gunstigt øje mod jer; lad Mig også kalde jer søn eller datter af den Allerhøjeste og I vil herske med Os. Tillad Mig at følge jer og sætte jer i stand til at trække vejret i Mig; tillad Mig at sætte jer på Min Trone, så I også kan sige til andre: “Jeg har fundet fred.” Har I ikke et ønske om at se jeres Fader? Er I ikke længselsfulde efter at møde Gud? Hvis I er, så må Jeg bringe jer til verden. Ja, I skal være genfødte af Mig, før I kan møde jeres Fader. Intet barn har nogensinde set sin Fader før fødslen. Den, som kan meditere over den Frihed, som Jeg kan give, er lykkelig; denne frihed vil bringe jer en brudgom, som bærer Sin Brud, til at fuldende jeres forening med Os. Forklarelsen på den kærlighed, som er indprintet i jeres sjæl, vil være så stærk, at intet fremover vil være i stand til at adskille jer fra Os.”

Så lad mig minde jer om, brødre og søstre, at hvis vi er blevet engageret af Gud selv til at arbejde for Hans interesser, skal vi huske, at ved at gøre dette, har Han også givet os æren af at være engageret i Hans Kors, så vi måtte optage alle Dets faser. Han beder os om at omfavne Det med kærlighed og aldrig glemme Dets sejr.

Lad os være bevidste om, hvad Gud tilbyder os, og lad os lytte til Den Hellige Visdoms Stemme, som kalder på os, så vi kan blive den Allerhøjestes budbringere. Lad os ikke blive som en døsig mand, som sløv af søvn vil spørge jer, når I har forsøgt at vække ham og forklare ham visse ting: “Hvad drejer det her sig om?” Lad ikke jeres hjerter være som et knust glas, som ikke kan indeholde noget af Guds givne viden. Men lad os være opmærksomme på Guds Visdomsord, så vi kan parfumere hele verden med Hans skønne duft.