Korsets ædelhed
- af VassulaI Din store forbundethed,
Har Du lovsunget for os for at glæde os;
Ligesom brudgommen, der forbereder en festmiddag for sin brud,
har Du, der elsker mennesket,
forberedt en kongelig festmiddag for os alle,
så vi kan fejre Dit Hus’ gavmildhed.
Du giver os at drikke fra Din nydelsens flod;
For hos Dig, min Herre, er Livets Kilde;
Som et dådyr, der længes efter rislende bække,
må vore sjæle tørste efter Livets Gud
Håbets Gud
Trøstens Gud.
Lad nu vor sjæl nyde Din sødme,
Og opdrag os på den mest frydefulde måde;
AmenJesus sagde i et budskab: Enhvert svagt forsøg fra Mine skabningers side på at genopbygge Mit faldefærdige hus rører Mig i dag dybt; ethvert skridt mod Enhed, og hele himlen glædes, enhver bøn for Mit Legemes genskabelse og Min Faders vrede mindskes, enhver forsamling i Mit Navn for Enhed og Jeg giver Mine velsignelser til disse møder. 5.10.94

Velsignet være Herren, der med Helligåndens magt har samlet os her i det hellige land for at forene os i én ånd og sammen bede for forsoning og enhed. På trods af alle de forhindringer vi vidste, vi skulle konfronteres med, mistede vi aldrig håbet eller modet til at gå fremad, fordi vi hele tiden vidste, at Jesus var ved vor side. At vi har arrangeret alle disse møder, har rørt Jesu hjerte dybt, som Han sagde i det budskab, jeg lige har læst for jer.

Som I ved, bruger Jesus svaghed til at demonstrere Sin magtfulde Hånd. Som Han sagde i et af Sine budskaber, har Han givet os: “en opgave langt ud over vore evner.” Denne opgave er at lede alle mod anger, forsoning og hjertets enhed. For at Gud kan fuldføre sin plan med os må vi huske at forblive fuldstændigt udviskede og forsvinde ind i intetheden; for kun da vil Gud, som er giver af alle gaver, berige og pynte vor sjæl med kongelig ødselhed. På denne måde vil vi blive fuldstændig forenet med Gud, og jo større vil Hans arbejde blive i os.

Ydmyghed er, når vi er reduceret til ingenting. Vi bør aldrig nogensinde glemme den dag, Han løftede os op fra syndens støv og ud af mørkets kræfter, uden at vi havde fortjent det og gjorde os til indviede deltagere i Sit Frelsende Projekt for Enhed og Forsoning for at blive en sød duft, der spreder viden om Gud.

Alt det arbejde, der indtil videre er udført mod Forsoning gennem Sandt Liv i Gud, kommer udelukkende fra Hans overvældende magt. Vor Herre siger klart i disse budskaber, at Hans Kirkes indre kraft er Helligånden. Helligånden er en levende vind, der ånder en sand genopstandelse i vore visne sjæle og løfter os op, fornyr os og forvandler os til søjler af ild og til sande og frygtløse apostle, der skal patruljere verden og forkynde sandhed. I dag kalder Helligånden på os alle, og det er vor skyld til Gud og vor pligt at gøre dette afkristnede samfund kristent. Her er, hvad Vor Herre siger:

“Det er blevet sagt, at ved tidernes ende ville Vore Hjerter skabe apostle, og de ville blive kaldet tidernes endes apostle - de ville blive bedt af Himlens Dronning og Mig selv om uden frygt at forkynde Guds Ord i enhver nation. Selv når de var gennemblødte af blod fra fjendernes onde angreb, ville de ikke blive væltet; deres tunge ville gennembore Min Kirkes fjender som et tveægget sværd ved at udstille deres kætteri.

De ville hverken vakle eller kende til frygt, fordi Jeg ville give dem mod... de ville forfølge syndere, ædle talere, de storslåede og de stolte, hyklere, Min Kirkes forrædere, de ville forfølge dem med Mit Kors i den ene hånd og Rosenkransen i den anden. Og Vi ville stå ved deres side. De ville knuse kætterierne og skabe trofasthed og sandhed i deres sted. De ville være modgiften, fordi de ville skyde som blomsterknopper fra Marias Kongelige Hjerte.” 3.4.96

Gud fostrer bestemt apostle i disse tidernes ende til gavn for kirken. Med nåde ophøjes disse sjæle til deres missions højder og fyldes med guddommelig kærlighed. Helligånden betror missioner til disse sjæle, og det er ikke ud fra deres menneskelige evner, men gennem Helligåndens magt og hjælp, at de er i stand til at fuldføre disse svære missioner.

Helligånden bringer dem sammen i en udelelig forening med Gud Faderen, Jesus Kristus og Ham selv, så de endda er klar til at gå gennem ild for at vinde sjæle til Gud, for Han har givet dem forståelsens lys, så de kan vide, hvad hver en sjæl er værd. De vil gennem Helligåndens lys vide, at det at vinde en sjæl til Gud overgår alt det, man kan gøre for Gud, for han sætter pris på én sjæl mere end noget andet. Så apostles mission gælder for os alle.

Jeg har lige talt, om hvordan Helligånden ophøjer os og forener os med den guddommelig kærlighed, gør os til søjler af ild, og dog er vejen til denne forening med den guddommelige kærlighed, når man omfavner korset med kærlighed. Jesus siger: “At omfavne Mig er at omfavne Mit Kors.” 11.11.98
“Enhver, der er forenet med Mig, går den samme vej, som Jeg har gået - vejen til Golgatha; enhver, der følger det Ædleste Offer bliver en del af Offeret.” 30.5.93

“Jeg, Herren, viser dig de skridt, Jeg har taget i Min Lidelseshistorie. Eftersom du tjener Mig, må du følge Mig. Hvad vil du have, Jeg skal sige: ‘Følg Mig, men ikke i Mine Fodspor?’ Det kan ikke lade sig gøre - enhver, der tjener Mig, vil følge Mine blodplettede Fodspor.” 3.6.93

“Vejen, og Jeg siger det igen, den eneste vej til en forening i guddommelig kærlighed med Mig er, når du frivilligt og i kærlighed omfavner Mit Kors, som du ved, medfører dets lidelser, men ligesåvel dets glæder.Det vil lede dig derhen, hvor din sjæl vil blive ophøjet, det er: til Golgatha... I Min søde omfavnelse vil du finde glæder, men den største glæde af alle er, når du opdager, at du er blevet en kopi af Min Lidelse og en del af Mig, det Ædleste Offer: endnu et kærligheds offer, endnu et levende krucifiks, endnu en slave, der skal sælges til hele verden, men ved at være i Mit favntag vil din sjæl hente styrke fra Mig og alle dyderne for at ligne Mig.” 11.11.98

Hvor mange er villige til at tilbyde sig selv og blive Guds slave? Ikke mange. Gud har endda engang vist mig, hvordan mennesker, der siger, de tilhører Gud, ikke er villige til at blive Hans slave; i et problemfyldt øjeblik lod Han mig erfare, hvordan mennesker er svage, de ryster og løber bort for at gemme sig, når de står foran korset; i dette svære øjeblik blev disse ord fremstødt mod mit ansigt: ‘men du er Jesu slave, ikke jeg’ ligesom Jesu disciple, da romerne kom for at fange Ham, efterlod Ham alene i hænderne på Sine fjender. Hvor få, der dog accepterer guddommeligt slaveri og Korset...

At give jeres frihed til Gud er at tilbyde jer selv til Gud som Hans slave, og at blive mærket med Hans tegn, som er Korset, som vidnesbyrd på, at I har givet Ham jeres frihed. Hvis I siger, at I er Kristi følgere, så tillad Vor Herre at sælge jer som slave til hele verden, som Han selv blev solgt. Jeg siger jer, en større ære end den at blive mærket som en af hans egne, findes ikke. Jesus siger:

“Jeg kom selv ind i denne verden for at tjene og ikke for at blive tjent. Skønt Jeg havde en Guddommelig status, havde Jeg tømt Mig selv for at leve på en slaves betingelser.” og længere nede i budskabet kom Jesus med dette rigtige udsagn: “Ingen konge har nogensinde været kendt for at have tjent sine undersåtter som Jeg, som er Kongen over alle konger, tjente.” 28.1.97

Så længe I ikke tillader Gud at erobre jeres sjæl, at omgive den med Hans guddommelige kærlighed og åbne jeres åndelige øjne gennem Helligånden, så I kan se Korsets ædelhed, vil I aldrig kunne acceptere slaveriets tilstande. I vil heller aldrig acceptere at blive et andet levende krusifiks, eller et andet kærlighedsoffer, så I kan dele Hans værk eller Hans opofrelse for Sin Kirke. Hvem er så klar til at følge i Kristi blodige fodspor? Hvem er klar til at forlade det komfortable og tjene Herren under disse tilstande? Jeg vil gerne minde jer om den Hellige Skrift og det som Jesus der fortæller os om at følge Ham: denne passage er taget fra Matt. 10:37-39 “Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Den, der har reddet sit liv, skal miste det, og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det.”

Jesus fortæller os i et budskab: “Jeg har brug for tjenere, som er i stand til at tjene Mig, hvor man savner kærligheden mest.”

Jesus siger i sine lidelser, at denne generation driver Ham ind i Getsemane Have; og Han minder os om, at Han overtog en slaves betingelser og spørger: “Hvad kunne Jeg have gjort, som Jeg ikke har gjort? ... helt frem til i dag er denne generation ikke blevet tilfreds. Mit hus ligger i ruiner og Jeg, som er ængstelig efter at redde Mit folk fra at deres verden synker i grus, har med Mit Kongelige Scepter ophøjet profeter til at antage en slaves betingelser og til frivilligt at tjene Mit Hus og befæste det; dette Hus som Jeg har købt med Mit Eget Blod”. 30.11.98

“Lige siden Min Fader gav Mig som en gave til jer alle for jeres frelse med Min hele Vilje, har Jeg også til hensigt i jeres dage at kræve Mine udvalgte og løfte dem op til Min Frelseplan og gøre dem til kopier af Mig selv. De som er valgt lang tid før deres tilblivelse med det formål at blive det perfekte billede af Mig selv og mine medarbejdere i udførelsen af Min Kærlighedsplan.” Og hør nu dette: “Jeg ærer dem, så de bliver mærket med de samme mærker, som Jeg selv blev mærket med, så de bliver Mine helt og holdent og for at vise verden, at de virkelig er Mine og at de er Min sæd...Så når de bliver udsat for forfølgelse og spyt, bliver truet, når de bliver misforstået, bagtalt og angrebet, så ved de, at de kommer fra Mig, og at de er ben af Mine ben, kød af Mit kød.” 12.11.98

Således er det ifølge Jesus en ære at blive mærket med de samme mærker, som Jesus selv blev mærket med. Når Jesus taler om disse mærker, mener han forfølgelse, spyt, angreb og endelig korsfæstelse. Jesus forklarer: “Jeg blev mærket med alle disse fornemme mærker, som jeg modtog for jeres frelse, og således blev disse ædle sjæle for jeres skyld, I respektløse af denne generation, massakreret dagligt og dømt af selv rangspersoner i Min Kirke! Ligesom lam, der bringes til slagteren, bliver de også fulgt af falske anklager fra de, som bidrager til denne dag; nedslagtningen af Mine helgener og profeter af alle tider; og hvor opfindsomt de fordrejer mine ord for at kunne retfærdiggøre deres vantro!” 12.11.98

Kære brødre og søstre, det er kun gennem Korsets lys, vi vil kunne bemærke disse ting, som de Hellige Skrifter fortæller os, at vi er usynlige men udødelige og ikke ligesom de synlige ting, som slides bort. Så lad os acceptere Korset, så vi kan finde de ting, som Det kan tilbyde os senere i himlen; alle de Rigdomme, som kan findes i Jesu Hjerte, kan ses gennem Øjet på det Forløsende Medium, Frelsens Medium: Korset.

Lad os derfor tage os i det og se, om vi er blandt de, som er forenede med Kristus og ét med Ham: Lad os stoppe op og se, om vi er blevet skabt i Kristi Navn og forbundet med ham. Vi vil finde vor sjæls åndelige tilstand ved at se efter, hvor vores hjerter er podet. Hvis I har accepteret det guddommelige slaveri, så er jeres hjerter ikke kun podet på Jesus men også på Hans Kors og alt, hvad det indebærer; enhver som er overbevist om, at han tilhører Kristus, må forstå, at han også tilhører Hans Kors.