Forening for kristne profetier
og åbenbaringer i vor tid


Divine Mercy

Jesus, jeg stoler på dig


Novene til
Den Guddommelige Barmhjertighed


"En novene til den Guddommelige Barmhjertighed, som Jesus gav mig anvisning på at skrive ned og at bede inden Barmhjertighedens fest. Den begynder Langfredag."

Vor Herres ord, sådan som de er gengivet af Søster Faustina:

"Jeg ønsker, at du i disse 9 dage bringer sjæle til Min Barmhjertigheds kildevæld, for at de må drage styrke og forfriskelse derfra og enhver nåde, de har brug for i livets prøvelser og især i deres dødstime."

"Hver dag skal du bringe en ny gruppe sjæle til Mit Hjerte, og du skal neddykke dem i Min Barmhjertigheds dybder, og så vil jeg bringe alle disse sjæle ind i Min Faders hus."

"På hver af disse dage skal du bede Min Fader om at udøse sin nåde over disse sjæle ved kraften af Min bitre Lidelse."

Søster Faustina fortsætter:

"Jeg svarede: Jesus, jeg ved ikke, hvordan jeg skal finde ud af denne novene, og hvilke sjæle, jeg først skal bringe ind i Dit kærligste Hjerte." Jesus svarede, at Han ville sige mig, hvilke sjæle jeg skulle bringe ind i Hans Hjerte hver af dagene. (1209).1. dag.

Bring Mig i dag:

Hele menneskeheden, især alle syndere.


Barmhjertige Jesus, det er selve Din natur at have medlidenhed med os og at tilgive os. Se ikke på vore synder, men på den tiltro, vi har til Din uendelige godhed. Modtag os alle i Din uendelige Godheds skjul. Modtag os alle i Dit Barmhjertige Hjertes skjul, og lad os aldrig undslippe derfra. Vi bønfalder Dig om dette ved Din kærlighed, med hvilken Du forener Dig med Faderen og Helligånden.

Evige Fader, vend Dit barmhjertige blik mod hele menneskeheden og især mod de stakkels syndere, som alle er indesluttede i Jesu kærlige Hjerte. For Hans smertefulde Lidelses skyld vis os Din barmhjertighed, så at vi må prise Din Barmhjertigheds almagt i al evighed. Amen.2. dag.

Bring Mig i dag:

Præsters og ordensfolks sjæle.Barmhjertige Jesus. Du, fra hvem alt, hvad der er godt, kommer, forøg Din nåde i de kvinder, der er viede til Din tjeneste, så at de må udføre værdifulde barmhjertighedsgerninger, og så at alle, der ser dem, må ære Barmhjertighedens Fader, som er i Himmelen.

Evige Fader, vend Dit barmhjertige blik mod den gruppe af udvalgte, som er i Din vingård – mod præsters og ordensfolks sjæle, og skænk dem styrken af Din velsignelse. Kærligheden i Din Søns Hjerte omslutter dem, bibring dem ved den kærlighed Din magt og Dit lys, så at de må blive i stand til at lede andre på frelsens vej og med én stemme lovsynge Din bundløse barmhjertighed i evighedernes evigheder. Amen.3. dag.

Bring mig i dag:

Alle fromme og trofaste sjæle.Barmhjertige Jesus, skænk fra Din barmhjertigheds skatkammer Din nåde i stor overflod til hver og én. Modtag os i Dit Barmhjertige Hjertes skjul, og lad os aldrig undslippe fra det. Vi bønfalder Dig om denne nåde ved den mest vidunderlige kærlighed, som brænder så stærkt for Den himmelske Fader i Dit Hjerte. Evige Fader, vend Dit barmhjertige blik mod trofaste sjæle, Din Søns arv. For Hans smertefulde Lidelses skyld, skænk dem Din velsignelse og omgiv dem med Din vedvarende beskyttelse. Måtte de derved aldrig mangle kærlighed og forspilde den hellige tros skat, men måtte de tværtimod prise Din bundløse barmhjertighed sammen med engles og helgeners skarer i evighedernes evighed. Amen.
4. dag.

Bring Mig i dag:

De som ikke tror på Mig,
og de som endnu ikke kender Mig.Barmhjertige Jesus, Du er hele Verdens Lys. Modtag i Dit kærlige Hjertes Skjul sjælene af dem, som endnu ikke tror på Dig eller ikke kender Dig. Lad strålerne af Din nåde oplyse dem, så at de også sammen med os må højlove Din vidunderlige barmhjertighed, og lad dem ikke undslippe fra det skjul, som Dit kærlige Hjerte er.

Evige Fader, vend Dit barmhjertige blik mod deres sjæle, som ikke tror på Din Søn, og mod dem, som endnu ikke kender Dig, men som er indesluttede i Jesu kærlige Hjerte. Drag dem ind i evangeliets lys. Disse sjæle ved ikke, hvilken stor lykke, det er at elske Dig. Giv at også de må højlove gavmildheden af Din barmhjertighed i evighedernes evighed. Amen.5. dag.

Bring Mig i dag:

Sjælene af de fraskilte brødre.Barmhjertige Jesus, Godheden Selv. Du afslår ikke at give lys til dem, der søger Dig om det. Modtag i Dit kærlige Hjertes skjul de adskilte brødres sjæle. Drag dem ved Dit lys ind i Kirkens enhed, og lad dem ikke undslippe fra Dit kærlige Hjertes skjul, men lad det ske, at de også må ære Din barmhjertigheds gavmildhed.

Evige Fader, vend Dit barmhjertige blik mod de fraskilte brødres sjæle, især mod dem, der har forødt Dine velsignelser og misbrugt Dine gaver ved stædigt at fastholde deres fejltagelser, Se ikke på deres fejltagelser, men på Din egen Søns kærlighed og på Hans bitre Lidelse, som Han gennemgik for vores skyld, da de også er indesluttede i Hans kærlige Hjerte. Lad det ske, at de også må ære Din store barmhjertighed i evighedernes evighed. Amen.6. dag.

Bring mig i dag:

De sagtmodige og ydmyge sjæle og små børns sjæle.


Barmhjertige Jesus, Du har selv sagt "Lær af Mig, for Jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet." Modtag i Dit kærlige Hjertes skjul alle sagtmodige og ydmyge sjæle og små børns sjæle. Disse sjæle løfter alle himlene ind i ekstase, og de er Faderens yndlingssjæle. De er en sødt-duftende buket foran Guds trone. Gud Selv fryder sig over deres vellugt. Disse sjæle har et vedvarende skjul i Dit kærlige Hjerte, o Jesus, og de synger uophørligt en salme om kærlighed og barmhjertighed.


Evige Fader, vend Dit barmhjertige Blik mod ydmyge sjæle og mod de små børn, som er indesluttede i Jesu kærlige Hjertes skjul. Disse sjæle ligner mest Din Søn. Deres vellugt løfter sig op fra jorden og når selve Din trone. Barmhjertighedens og al Godheds Fader, jeg bønfalder Dig om, at Du ved den kærlighed, Du nærer for disse sjæle og ved den glæde, Du har af dem, vil velsigne hele verden, så at alle sjæle sammen må lovsynge Din barmhjertighed i evighedernes evighed. Amen.7. dag.

Bring mig i dag:

De sjæle, der på særlig måde ophøjer og ærer Min Barmhjertighed.


Barmhjertige Jesus, Dit Hjerte er Kærligheden selv, modtag i Dit kærlige Hjerte de sjæle, som på særlig måde ophøjer og ærer storheden af Din barmhjertighed. Disse sjæle er mægtige ved Guds egen kraft. Midt i al lidelse og modgang fortsætter de fremad i tillid til Din barmhjertighed; og forenede med Dig, O Jesus, bærer de hele menneskeheden på deres skuldre. Disse sjæle vil ikke blive dømt hårdt, men Din barmhjertighed vil omfavne dem, når de forlader dette liv.

Evige Fader, vend Dit barmhjertige blik mod de sjæle, der ærer og priser Dit store kendetegn, nemlig Din ufattelige barmhjertighed, og som er indesluttede i Jesu kærlige Hjerte. Disse sjæle er et levende evangelium; deres hænder er fulde af barmhjertighedsgerninger og deres hjerter, som flyder over af glæde, synger Dig en sang om barmhjertighed, o Du den Højeste!

Jeg beder Dig, o Gud: vis dem Din barmhjertighed i overensstemmelse med det håb og den tro, de har i Dig.

Lad Jesu løfte blive fuldbyrdet i dem; Han har sagt til dem, at i deres liv, men især i deres dødstime, vil Han Selv forsvare dem, der ærer denne Hans ufattelige barmhjertighed, som var det Hans egen ære. Amen.8. dag.

Bring Mig i dag:

De sjæle, som er tilbageholdte i skærsilden.


Barmhjertige Jesus, Du har selv sagt, at Du ønsker barmhjertighed; så jeg bringer ind i Dit kærlige Hjertes skjul sjælene i skærsilden. Det er sjæle, som er Dig meget kær, og som dog må lide straf ifølge Din retfærdighed. Måtte strømmene af Blod og Vand, der vælder frem fra Dit Hjerte, slukke skærsildens flammer, så at magten af Din barmhjertighed også må blive fejret der.

Evige Fader, vend Dit barmhjertige blik mod de sjæle, der lider i skærsilden, de er indesluttede i Jesu kærlige Hjerte.

Jeg bønfalder Dig ved Din Søns smertefulde Lidelse og ved al den bitterhed, hvormed Hans hellige Sjæl blev overskyllet: Åbenbar Din barmhjertighed for de sjæle, som er under Din retfærdige ransagelse. Se på dem udelukkende gennem Jesu, Din højtelskede Søns, sår. For vi tror på, at der ikke er nogen grænse for Din godhed og kærlighed. Amen.9. dag.

Bring Mig i dag:

Sjæle, som er blevet lunkne.


Kærlige Jesus, Du er Kærligheden selv. Jeg bringer de lunkne sjæle ind i Dit kærlige Hjerte. Lad i Din rene kærligheds ild disse lunkne sjæle, der ligesom lig fyldte Dig med så dyb en væmmelse, endnu engang blive gjort brændende.

O kærlige Jesus, udøv Din barmhjertigheds almagt i dem og drag dem ind i selve Din kærligheds flamme og skænk dem den hellige kærligheds gave, for intet er hinsides Din magt.

Evige Fader, vend Dit barmhjertige blik mod de sjæle, som er lunkne, men som ikke desto mindre er indesluttede i Jesu kærlige Hjerte. Barmhjertighedens Fader, jeg bønfalder Dig: Ved Din Søns bitre Lidelse og ved den 3 timer lange pine, som han led på Korset, lad også dem ære Din afgrundsdybe barmhjertighed. Amen.